מאגרי מידע לתלמוד הירושלימי הינו אוסף שיטתי ומסודר של אזכורי הירושלמי שבספרות המפרשים שלפני הדפוס.
בנוסף המאגר מכיל הפניות לספרות מחקר על הירושלמי, והפניות לקטעי גניזה שפורסמו במשך השנים
Subject: 
Hebrew Culture Studies


Access remarks: 

Access restricted to TAU community via Automatic Proxy

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>