מערכת החיפוש החכמה של PIL  מכילה את כל הרגולציה של רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון ורשות ניירות ערך. מערכת זו באה לתת מענה לקושי הקיים בהתמצאות בהוראות הרגולציה וכלי החיפוש החלשים הקיימים.

המערכת מספקת מידע ונתונים רבים למחקרים בתחום שוקי הון, רגולציה, הגבלים עסקיים, בנקאות, ביטוח, פנסיה, ומימשל תאגידי.

Subject: 
Law
Business & Management
Accounting & Finance
Access remarks: 

TAU users 

Provider: 
PIL
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>